2049 Chinese

The 20K Word Road to
Mandarin Proficiency

Rozdział 2.2: Lotniska i nawigacja lotnicza

– Poziom średniozaawansowany –

↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

Sytuacja (Angielski)

At 北京首都国际机场 (Beijing Capital International Airport | Běijīng shǒudū guójì jīchǎng), a group of 旅客 (passengers | lǚkè) gather for their 国际航班 (international flight | guójì hángbān) to 张家界国家森林公园 (Zhangjiajie National Forest Park). They check their 登机时间 (boarding time | dēngjī shíjiān) and 航班号 (flight number | hángbān hào) on the departure screens. After completing their 机票预订 (flight booking | jīpiào yùdìng), they go to the 行李架 (baggage carousel | xínglǐ jià) to stow their luggage, keeping in mind the 行李重量 (luggage weight | xínglǐ zhòngliàng) limits.

The group boards the plane and finds their seats in the 机舱 (cabin | jīcāng) near the 紧急出口 (emergency exit | jǐnjí chūkǒu). They greet the 空乘人员 (flight attendants | kōngchéng rényuán) and settle in for the 飞行时长 (flight duration | fēixíng shícháng). The 登机顺序 (boarding procedure | dēngjī shùnxù) goes smoothly, and soon they're enjoying 机上服务 (in-flight service | jīshàng fúwù) and looking forward to 机上餐食 (in-flight meal | jīshàng cānshí).

As the plane 起飞 (takes off | qǐfēi), they're filled with excitement for the adventure ahead, anticipating the moment of 降落 (landing | jiàngluò) at their scenic destination.

Another group at the same airport is preparing for a 国内航班 (domestic flight | guónèi hángbān) with a 中转 (stopover | zhōngzhuǎn) in 成都 (Chengdu). They choose a 直飞 (direct flight | zhífēi) to avoid a lengthy 过境签证 (transit visa | guòjìng qiānzhèng) process.


↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

 

Zdania

国际航班
我预定的国际航班将于明天早上出发。
Wǒ yùdìng de guójì hángbān jiāng yú míngtiān zǎoshang chūfā.
Mój zaplanowany lot międzynarodowy odlatuje jutro rano.
国内航班
国内航班通常比国际航班短。
Guónèi hángbān tōngcháng bǐ guójì hángbān duǎn.
Loty krajowe są zazwyczaj krótsze niż loty międzynarodowe.
登机时间
请注意,登机时间通常在起飞前30分钟。
Qǐng zhùyì, dēng jī shíjiān tōngcháng zài qǐfēi qián 30 fēnzhōng.
Czas wejścia na pokład wynosi zazwyczaj 30 minut przed odlotem.
航班号
你的航班号在机票上清楚标注。
Nǐ de hángbān hào zài jīpiào shàng qīngchǔ biāozhù.
Numer lotu jest wyraźnie oznaczony na bilecie.
机票预订
我通过网站预订了机票。
Wǒ tōngguò wǎngzhàn yùdìngle jīpiào.
Zarezerwowałem bilet lotniczy przez stronę internetową.
直飞
我们选择了从北京直飞上海的航班。
Wǒmen xuǎnzéle cóng běijīng zhí fēi shànghǎi de hángbān.
Wybraliśmy bezpośredni lot z Pekinu do Szanghaju.
过境签证
如果你在某国转机,可能需要过境签证。
Rúguǒ nǐ zài mǒuguó zhuǎnjī, kěnéng xūyào guòjìng qiānzhèng.
Jeśli masz lot z przesiadką w innym kraju, możesz potrzebować wizy tranzytowej.
旅客
机场里总是充满匆忙的旅客。
Jīchǎng lǐ zǒng shì chōngmǎn cōngmáng de lǚkè.
Lotniska są zawsze pełne spieszących się podróżnych.
行李重量
请确保行李重量不超过航空公司规定。
Qǐng quèbǎo xínglǐ zhòngliàng bù chāoguò hángkōng gōngsī guīdìng.
Upewnij się, że waga bagażu nie przekracza przepisów linii lotniczej.
行李架
把你的手提行李放在头顶的行李架上。
Bǎ nǐ de shǒutí xíngli fàng zài tóudǐng de xínglǐ jià shàng.
Bagaż podręczny należy umieścić na półkach nad głową.
机舱
机舱内禁止吸烟。
Jīcāng nèi jìnzhǐ xīyān.
Palenie w kabinie jest zabronione.
紧急出口
紧急出口位于机舱的两侧。
Jǐnjí chūkǒu wèiyú jīcāng de liǎng cè.
Wyjścia awaryjne znajdują się po obu stronach kabiny.
空乘人员
空乘人员将帮助你安置行李。
Kōngchéng rényuán jiāng bāngzhù nǐ ānzhì xínglǐ.
Personel pokładowy pomoże Ci z bagażem.
飞行时长
这次飞行时长大约是三小时。
Zhè cì fēixíng shícháng dàyuē shì sān xiǎoshí.
Lot trwa około trzech godzin.
登机顺序
登机顺序根据舱位等级和座位号确定。
Dēng jī shùnxù gēnjù cāngwèi děngjí hé zuòwèi hào quèdìng.
Kolejność wejścia na pokład zależy od klasy kabiny i numeru miejsca.
机上服务
这家航空公司以其优质的机上服务而闻名。
Zhè jiā hángkōng gōngsī yǐ qí yōuzhì de jīshàng fúwù ér wénmíng.
Ta linia lotnicza jest znana z doskonałej obsługi podczas lotu.
飞行高度
飞机将在一万米的飞行高度巡航。
Fēijī jiāng zài yí wàn mǐ de fēixíng gāodù xúnháng.
Samolot leci na wysokości 10 000 metrów.
机上餐食
机上餐食将在起飞后提供。
Jīshàng cān shí jiāng zài qǐfēi hòu tígōng.
Posiłki podczas lotu będą serwowane po starcie.
起飞
飞机准时起飞是非常重要的。
Fēijī zhǔnshí qǐfēi shì fēicháng zhòngyào de.
Bardzo ważne jest, aby samolot wystartował na czas.
降落
飞机预计将在下午六点降落。
Fēijī yùjì jiāng zài xiàwǔ liù diǎn jiàngluò.
Oczekuje się, że samolot wyląduje o 18:00 .
中转
我需要在北京中转到国际航班。
Wǒ xūyào zài Běijīng zhōngzhuǎn dào guójì hángbān.
Muszę przesiąść się na lot międzynarodowy w Pekinie.

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>

Słowa

Tłumaczenia słów są w języku angielskim.

国际航班
guójì hángbān
international flight
国内航班
guónèi hángbān
domestic flight
登机时间
dēng jī shíjiān
boarding time
航班号
hángbān hào
flight number
机票预订
jīpiào yùdìng
flight booking
直飞
zhí fēi
non-stop flight
过境签证
guòjìng qiānzhèng
transit visa
旅客
lǚkè
passenger
行李重量
xínglǐ zhòngliàng
luggage weight
行李架
xínglǐ jià
luggage rack
机舱
jīcāng
cabin
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
emergency exit
空乘人员
kōngchéng rényuán
flight attendant
飞行时长
fēixíng shícháng
flight duration
登机顺序
dēng jī shùnxù
boarding sequence
机上服务
jīshàng fúwù
in-flight service
飞行高度
fēixíng gāodù
flight altitude
机上餐食
jīshàng cān shí
in-flight meal
起飞
qǐfēi
take off
降落
jiàngluò
landing
中转
zhōngzhuǎn
transfer

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>