2049 Chinese

The 20K Word Road to
Mandarin Proficiency

Rozdział 2.12: Komunikacja w różnych regionach

– Poziom podstawowy –

Clickable Image

Sytuacja (Angielski)

In a language class focusing on 中国 (China | Zhōngguó) dialects, students from different 地区 (regions | dìqū) hilariously try to 说 (speak | shuō) 普通话 (Mandarin | pǔtōnghuà) with different 方言 (dialects | fāngyán).

One student tries to 问 (ask | wèn) a question in a Sichuan accent, but his 发音 (pronunciation | fāyīn) is so off that the class bursts into laughter. Another, practicing Shanghainese, 说 (speaks | shuō) a 简单 (simple | jiǎndān) 问候 (greeting | wènhòu), but it sounds more like a Martian language.

They all try to 理解 (understand | lǐjiě) and 学习 (learn | xuéxí) the different accents, and find joy in the 交流 (communication | jiāoliú) challenges. “Speaking like a local is harder than I thought!” giggles one student as they continue their linguistic adventure in the vast tapestry of 中国 的(China’s | Zhōngguó de) 语言 (languages | yǔyán).


↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

 

Zdania

普通话
我们用普通话交流。
Wǒmen yòng pǔtōnghuà jiāoliú.
Porozumiewamy się w języku mandaryńskim.
方言
每个地方都有自己的方言。
Měigè dìfāng dōu yǒu zìjǐ de fāngyán.
Każde miejsce ma swój własny dialekt.
我喜欢听别人讲故事。
Wǒ xǐhuān tīng biérén jiǎng gùshì.
Lubię słuchać historii innych ludzi.
我可以说多种语言。
Wǒ kěyǐ shuō duō zhǒng yǔyán.
Potrafię mówić w kilku językach.
语言
语言是文化的一部分。
Yǔyán shì wénhuà de yíbùfen.
Język jest częścią kultury.
理解
我完全理解你的意思。
Wǒ wánquán lǐjiě nǐ de yìsi.
Rozumiem cię doskonale.
学习
我在学习新的语言。
Wǒ zài xuéxí xīn de yǔyán.
Uczę się nowego języka.
发音
正确的发音很重要。
Zhèngquè de fǎ yīn hěn zhòngyào.
Prawidłowa wymowa jest ważna.
请问洗手间在哪里?
Qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎlǐ?
Gdzie jest toaleta?
我可以回答你的问题。
Wǒ kěyǐ huídá nǐ de wèntí.
Mogę odpowiedzieć na twoje pytanie.
沟通
沟通可以解决很多问题。
Gōutōng kěyǐ jiějué hěnduō wèntí.
Komunikacja może rozwiązać wiele problemów.
表达
我想表达我的感谢。
Wǒ xiǎng biǎodá wǒ de gǎnxiè.
Chcę okazać moje uznanie.
不同
不同的地区有不同的口音。
Bùtóng de dìqū yǒu bùtóng de kǒuyīn.
Różne regiony mają różne akcenty.
地区
中国有很多不同的地区。
Zhōngguó yǒu hěnduō bùtóng de dìqū.
W Chinach jest wiele różnych regionów.
习惯
我习惯了这里的生活。
Wǒ xíguànle zhèlǐ de shēnghuó.
Jestem przyzwyczajony do życia tutaj.
口音
他的口音很独特。
Tā de kǒuyīn hěn dútè.
On ma charakterystyczny akcent.
简单
这个问题很简单。
Zhège wèntí hěn jiǎndān.
Problem jest prosty.
词汇
我的词汇量在增加。
Wǒ de cíhuì liàng zài zēngjiā.
Moje słownictwo rośnie.
常用
这是一个常用短语。
Zhè shì yígè chángyòng duǎnyǔ.
To powszechny zwrot.
问候
遇见熟人要问候。
Yùjiàn shúrén yào wènhòu.
Przywitaj się, gdy spotkasz znajomego.
交流
交流可以增进理解。
Jiāoliú kěyǐ zēngjìn lǐjiě.
Komunikacja poprawia zrozumienie.
短语
我学了一些实用短语。
Wǒ xuéle yìxiē shíyòng duǎnyǔ.
Nauczyłem się kilku przydatnych zwrotów.
日常
日常习惯决定未来。
Rìcháng xíguàn juédìng wèilái.
Codzienne nawyki determinują przyszłość.

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>

Słowa

Tłumaczenia słów są w języku angielskim.

普通话
pǔtōnghuà
Mandarin
方言
fāngyán
dialect
tīng
listen
shuō
speak
语言
yǔyán
language
理解
lǐjiě
understand
学习
xuéxí
learn
发音
fāyīn
pronunciation
wèn
ask
answer
沟通
gōutōng
communicate
表达
biǎodá
express
不同
bùtóng
different
地区
dìqū
region
习惯
xíguàn
habit
口音
kǒuyīn
accent
简单
jiǎndān
simple
词汇
cíhuì
vocabulary
常用
chángyòng
common
问候
wènhòu
greeting
交流
jiāoliú
exchange
短语
duǎnyǔ
phrase
日常
rìcháng
daily

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>